Información Legal

Nota legal  (CAT)

Laia Arriols Gisbert | APANONA

C/ Camí de l’Aleixar 42, 1er 3a 43202 REUS

CIF39896703Y

www.apanona.com

Propietat intel·lectual i ús dels continguts

Queden reservats a favor de Laia Arriols Gisbert | APANONA tots els drets sobre els continguts (text, gràfics, fotografies, imatges i altres) de la present pàgina web.

Els continguts de la present pàgina web i especialment totes les imatges presents en aquesta estan protegits per les lleis i els tractats internacionals sobre propietat intel·lectual o copyright. En conseqüència, queda totalment prohibida qualsevol utilització, total o parcial, del contingut de la present pàgina web sense el consentiment per escrit del titular dels corresponents drets.

Protecció de dades

Laia Arriols Gisbert| APANONA es reserva la facultat d’incloure les dades que l’usuari de la pàgina web li faciliti voluntàriament, a través dels correus electrònics posats a la seva disposició a la present pàgina web, en un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat sota la seva responsabilitat, amb la finalitat de poder gestionar les consultes dels usuaris i poder enviar la informació que consideri del seu interès per qualsevol mitjà.

En relació amb aquestes dades, l’usuari podrà exercitar els drets d’accés, de rectificació o cancel·lació de dades i oposició, així com el dret d’invalidar el consentiment atorgat per a la cessió de les seves dades.

Per a l’exercici d’aquests drets l’usuari haurà de dirigir la sol·licitud per escrit a Laia Arriols Gisbert | APANONA  a l’adreça següent: C/ Camí de l’Aleixar 42, 1er 3a 43202 REUS.

Laia Arriols Gisbert| APANONA es compromet a tractar la informació que rep amb la màxima confidencialitat.

Limitacions o exclusions de responsabilitat

L’usuari que utilitza aquesta pàgina web ho fa pel seu propi compte i risc.

Laia Arriols Gisbert | APANONA no es responsabilitza dels errors o omissions que pugui contenir aquesta pàgina web i tampoc serà responsable de qualsevol tipus de perjudici derivat de la seva utilització.

Laia Arriols Gisbert | APANONA no respon pels danys i perjudicis que algun virus o altres elements lesius poguessin causar en el sistema informàtic, els documents o els fitxers dels usuaris d’aquesta pàgina web.

Avís de cookies

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per garantir el correcte funcionament del nostre web i millorar-ne la seguretat. Si continues navegant per la nostra pàgina, entenem que acceptes el seu ús.

Legal notice (ENG)

Laia Arriols Gisbert | APANONA

C/ Camí de l’Aleixar 42, 1er 3a 43202 REUS

CIF39896703Y

www.apanona.com

Intellectual property and use of content

Laia Arriols Gisbert | APANONA reserves all the intellectual property rights on this website, including all content (text, graphics, photographs, images, etc..). All content included in the website, especially all images, are protected by law and international treaties on intellectual property rights and copyright. It is therefore strictly forbidden the use of the rights included in the website, either partially or completely, without the express authorization in writing of its owners.

Data Protection

Laia Arriols Gisbert | APANONA reserves the right to use data given by users voluntarily through email addresses in this website. The User accepts that any data obtained while using the website, or which has been provided through filling out any forms that are contained therein, as well as any data resulting from any possible commercial relations that may take place, may be included in an automated personal database of the type described above.

With regard to the data obtained, the user may exercise the rights on Data Protection, and in particular the right to access, rectify, cancel and object to such data, as well as the right to withdraw the consent for the transfer of this data, or for any of the uses described above.

Any User may exercise the rights referred to in the previous paragraph by writing to Laia Arriols Gisbert | APANONA at the following address: C/ Camí de l’Aleixar 42, 1er 3a 43202 REUS.

Laia Arriols Gisbert | APANONA is commited to handling information it receives with upmost confidentiality.

Limitations or exclusions of responsibility:

Users using this website do so on their own account and risk.

Laia Arriols Gisbert | APANONA accepts no liability for any errors or omissions that might be contained in this website, nor will it be responsible for any damage derived from its use.

Laia Arriols Gisbert | APANONA does not reply for the damage that any virus or damaging elements might cause to the computer system, the documents or the files of the users of this website.

Use of cookies

We use our own and third party cookies in order to improve your experience and our services. If you continue browsing, we will assume that you accept their use.

Nota legal  (ESP)

Laia Arriols Gisbert | APANONA

C/ Camí de l’Aleixar 42, 1er 3a 43202 REUS

CIF39896703Y

www.apanona.com

Propiedad intelectual y uso del contenido.

Quedan reservados a favor de Laia Arriols Gisbert | APANONA todos los derechos sobre los contenidos gráficos, fotografías, imágenes y otros) de la presente página web.

Los contenidos de la presente página web y especialmente todas las imágenes presentes en esta están protegidos por las leyes y los tratados internacionales sobre propiedad intelectual o copyright. En consecuencia, queda totalmente prohibida cualquier utilización, total o parcial, del contenido de la presente página web sin el consentimiento por escrito del titular de los correspondientes derechos.

Protección de datos

Laia Arriols Gisbert | APANONA se reserva la facultad de incluir los datos que el usuario de la página web le facilite voluntariamente, a través de los correos electrónicos puestos a su disposición en la presente página web, en un fichero automatizado de datos de carácter personal creado bajo su responsabilidad, con la finalidad de poder gestionar las consultas de los usuarios y poder enviar la información que considere de su interés por cualquier medio.

En relación con estos datos, el usuario podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación o cancelación de datos y oposición, así como el derecho de invalidar el consentimiento otorgado para la cesión de sus datos.

Para el ejercicio de estos derechos el usuario deberá dirigir la solicitud por escrito a Laia Arriols Gisbert | APANONA a la siguiente dirección: C / Camino del Aleixar 42, 1er 3a 43202 REUS.

Laia Arriols Gisbert | APANONA se compromete a tratar la información que recibe con la máxima confidencialidad.

Limitaciones o exclusiones de responsabilidad

El usuario que utiliza esta página web lo hace por su propia cuenta y riesgo.

Laia Arriols Gisbert | APANONA no se responsabiliza de los errores u omisiones que pueda contener esta página web y tampoco será responsable de cualquier tipo de perjuicio derivado de su utilización.

Laia Arriols Gisbert | APANONA no responde por los daños y perjuicios que algún virus u otros elementos lesivos pudieran causar en el sistema informático, documentos o ficheros de los usuarios de esta página web.

Aviso de cookies

Utilizamos cookies propias y de terceros para garantizar el correcto funcionamiento de nuestra web y mejorar su seguridad. Si continúas navegando por nuestra página, entendemos que aceptas su uso.